Slide background

Profesjonalizm i pasja
to wartości, którymi kierujemy
się w naszej pracy.

Zespół grafików tworzy indywidualne i niepowtarzalne projekty, które spełnią Państwa oczekiwania. Dobrze wiemy, 
jaką przewagę daje wyjątkowy projekt. W realizacji zamierzonego celu pomaga nam nowoczesny sprzęt, oprogramowanie, studio fotograficzne, jak i własna baza zdjęciowa. Bez względu na to, czy potrzebujesz efektownej wizytówki, czy prestiżowego wydawnictwa, zawsze możesz liczyć na nasze świeże pomysły. Owoce naszej wyobraźni w połączeniu z wiedzą cieszą 
nawet najbardziej wybrednych Klientów … jak i nas samych. 🙂

GRAFIKA

Wiedza i kreatywność to nasze najlepsze produkty. Dobrze wiemy jak profesjonalnie przygotować projekt, by był wydrukowany perfekcyjnie. Stworzymy estetyczne projekty graficzne, z których będziesz dumny. Projekty, których każdy detal podkreśli wysoki standard jaki zaoferujesz swoim przyszłym Klientom. Dlatego, jeśli chcesz by Twoim materiałem zajęli się właściwi ludzie, zapraszamy do naszego studia. Tu, dzięki rzetelnej pracy, nowi Klienci szybko stają się naszymi partnerami.

REKLAMA

Nasze projekty graficzne zmieniamy w skuteczną reklamę, obok których nikt nie przejdzie obojętnie. Tworzymy i realizujemy je tak, by były przekonujące i zawsze zauważalne – uszyte na miarę Twoich potrzeb i oczekiwań. Powstanie reklama, która pomoże innym w poznaniu i zapamiętaniu Twojej marki. Świadczymy usługi szeroko pojętej reklamy wizualnej na różnorodnych nośnikach (banery, billboardy itd.).

STUDIO DTP

Nasza przygotowalnia wyposażona jest w nowoczesną naświetlarkę CTP, umożliwiającą naświetlanie płyt offsetowych w różnych formatach. Użycie technologii termicznej CTP pozwala na precyzyjne zaplanowanie pracy oraz wymiernie ją przyśpiesza. Bezpośrednie naświetlenie płyt z plików postscriptowych daje gwarancję najwyższej, światowej jakości.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG GRAFICZNYCH

PRZEZ FIRMĘ RS DRUK SP. Z O.O. SP.K.

O PRACY W STUDIO

Studio Graficzne świadczy usługi graficzne polegające na tworzeniu koncepcji, projektowaniu, przygotowywaniu, i modyfikowaniu prac do druku. Orzeka o przydatności otrzymanych projektów graficznych w formie elektronicznej do zastosowań poligraficznych 
(i nie tylko). Projektowanie do zastosowań poligraficznych odbywa się w oparciu o materiał źródłowy przekazany przez KLIENTA zgodnie ze specyfikacją uwzględnioną w wycenie. Klient ponosi całkowitą odpowiedzialność za wady prawne wynikające z treści i formy dostarczonych plików, w tym także za wszelkie naruszenia praw osób trzecich. Własność intelektualna Klienta, zawarta w jego plikach przekazanych do STUDIA, jest chroniona przed dostępem osób trzecich.

WSPÓŁPRACA ZE STUDIEM

Wykonawca – podmiot świadczący usługi graficzne tj. Ryszard Świątoniowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „RS DRUK” Pracownia Poligraficzna Ryszard Świątoniowski. Wykonawca w dalszej części regulaminu zwany jest również Studiem.

Klient – podmiot zlecający wykonanie usługi graficznej.

Projekt – dzieło stworzone w ramach działalności gospodarczej prowadzonej przez Wykonawcę, powstałe na zlecenie Klienta.

Opracowanie Projektu – za Opracowanie Projektu uważa się w szczególności jego przeróbkę, adaptację oraz modyfikację dokonaną przez Klienta.

Usługi graficzne – usługi świadczone przez Studio, polegające w szczególności na tworzeniu koncepcji dzieła, projektowaniu, przygotowywaniu i ewentualnym modyfikowaniu oraz drukowaniu zamówionej ilości jego egzemplarzy.

Za usługi świadczone przez STUDIO pobierana jest opłata w PLN. Oferta przedstawiona
jest w indywidualej wycenie sporządzanej  przez pracowników Studia. Ceny podane w wycenie są cenami netto i należy doliczyć 23% podatek VAT. W cenie podstawowej podanej w ofercie przewidziane jest wykonanie projektu gotowego do 
druku lub do innych celów reklamowych przewidzianych w wycenie.  Projektowanie obejmuje: skład tekstu, rozmieszczenie grafiki na stronie, stworzenie estetycznej całości według projektu grafika lub koncepcji Klienta. Oferta cenowa może wzrosnąć w przypadku wystąpienia zmian w założeniach na etapie  projektowania lub po doliczeniu dodatkowej usługi (patrz dodatkowo płatne usługi).

STUDIO zaleca dostarczenie materiałów w postaci elektronicznej lub innej formie uzgodnionej z pracownikiem studia i zgodną ze specyfikacją uwzględnioną w wycenie 
(patrz  wymagania dotyczące dostarczanych materiałów).

1 – Wymagania dotyczące dostarczanych materiałów

Materiały źródłowe powinny być dostarczone w czytelnej i spójnej formie tzn. kompletne, sprawdzone, i ostateczne. Odpowiednie przygotowanie materiałów usprawni prace nad projektem, a przygotowany projekt będzie pokrywał się  z oczekiwaniami Klienta. Każda zmiana materiałów w trakcie lub po wykonaniu  projektu spowoduje zwiększenie nakładu pracy nad nim i wzrost ustalonej ceny podstawowej. Wszelkie dodatkowe prace poza projektowe nie ujęte w wycenie (tj. wektoryzajca logotypów, skanowanie, zakup dodatkowych zdjęć) zostaną potraktowane jako dodatkowe zlecenia (patrz dodatkowo płatne usługi).

Do materiałów zalicza się:

• cały tekst jaki ma się znaleźć w projekcie, tj. wszelka treść, informacje, hasła reklamowe, dane firmy, itd. Tekst powinien być dostarczony w postaci elektronicznej (np. *doc, *txt, 
e-mail), możliwej do edycji. Jeżeli tekst dostarczony jest w formie papierowej naliczana jest opłata za przepisywanie tekstu (patrz dodatkowo płatne usługi)

• zdjęcia – zalecana rozdzielczość to nie mniej niż 300 dpi (przy wymiarach docelowych lub większych).  Jeżeli zlecający nie posiada odpowiednich zdjęć to na życzenie, za dopłatą STUDIO może wyszukać i udostępnić odpowiednie zdjęcia do projektu (patrz dodatkowo płatne usługi).

• logo – powinno być w formacie wektorowym (skalowalnym) np. *cdr, *pgf, *eps, *ai. 
Istnieje możliwość dostarczenia logo w postaci bitmapy o rozdzielczości nie mniejszej 
niż 300 dpi (przy wymiarach docelowych lub większych) jednak wtedy może zostać ono umieszczone na białym tle lub w prostokątnej ramce z białym tłem, w przypadku 
potrzeby wektoryzacji logo (patrz dodatkowo płatne usługi).

• mapy – powinny być w formacie wektorowym (skalowalnym) np. *cdr, *pgf, *eps, *ai. Istnieje możliwość dostarczenia mapy w postaci bitmapy o rozdzielczości nie mniejszej 
niż 300 dpi (przy wymiarach docelowych lub większych) jednak wtedy zostanie ona umieszczone na białym tle lub w prostokątnej ramce z białym tłem, w przypadku 
potrzeby wektoryzacji mapy (patrz dodatkowo płatne usługi)

•  inne materiały do wykorzystania w projekcie
•  wskazówki dotyczące oczekiwań wobec projektu.

Zlecający powinien omówić z projektantem ogólne założenia, dostarczyć mu maksymalną ilość informacji na temat swoich oczekiwań dotyczących projektu. Wstępne uwagi 
pomogą pracować sprawnie, bez zbędnego nakładu czasu obu stron na ewentualne poprawki. Każda zmiana założeń projektu spowoduje zwiększenie nakładu pracy.

2 – Dodatkowo płatne usługi nie  uwzględnione w wycenie projektu

• wektoryzacja logo, jak również rysowanie wszelkich form wektorowych tj. rysunków,  piktogramów, symboli
• przepisywanie tekstu z postaci papierowej na elektroniczną
• rysowanie mapek dojazdowych
• skanowanie
• wykonywanie zdjęć dostarczonych produktów
• wyszukiwanie zdjęć, clipartów itp. materiałów

Termin realizacji zlecenia liczy się od momentu akceptacji wyceny wstępnej, oraz dostarczenia przez Klienta wszystkich plików potrzebnych do zrealizowania zamówienia. Termin realizacji wydłuża się o okres wynikający ze zmiany ustaleń lub wystąpienia przeszkód natury wyższej, niezależnych od pracowników STUDIA np. jakość materiałów wyjściowych, źródłowych. Poprawki do zaakceptowanego projektu, projektant przesyła Klientowi pocztą elektroniczną jako poglądowe, skompresowane pliki *jpg lub *pdf.

Ostateczna akceptacja projektu do druku, musi zostać potwierdzona pisemnie, 
w postaci wiadomości e-mail na adres osoby prowadzącej projekt, lub osobiście 
w biurze obsługi klienta. Korespondencja z Klientem prowadzona jest drogą elektroniczną i jest archiwizowana. STUDIO RS DRUK nie ponosi odpowiedzialności za błędy 
merytoryczne w projekcie zaakceptowanym i oddanym przez Klienta do druku. Prosimy 
o uważne sprawdzanie treści znajdujących się na zaakceptowanych plikach. 
Po ostatecznym zatwierdzeniu projektu do druku plik przekazywany jest przez STUDIO 
do produkcji. Jednocześnie zapewniamy, że STUDIO dołoży wszelkich starań by 
współpraca była sprawna i satysfakcjonująca.

Stworzony przez Studio Projekt stanowi utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. z dnia 17 maja 2006 r., Dz.U. Nr 90, poz. 631 z póź zm.) Całość majątkowych prawa autorskich do stworzonego na zlecenie Klienta Projektu przysługuje wyłącznie Wykonawcy.

Wykonawca upoważnia Klienta do korzystania z Projektu przez czas nieoznaczony na niżej wymienionych polach eksploatacji:

a) używania w ramach prowadzonej działalności i przechowywania niezależnie od formatu,

b) publicznego rozpowszechniania,

c)  wykorzystywania w celach marketingowych lub promocji, w tym reklamy, sponsoringu, promocji sprzedaży, a także do oznaczenia lub identyfikacji produktów i usług oraz innych przejawów działalności, a także dla celów edukacyjnych i szkoleniowych.

W przypadku, gdy Klient chce wykorzystywać Projekt na innych niż ww. polach eksploatacji oraz gdy chce dysponować całością autorskich praw majątkowych do niego, konieczne jest zawarcie odrębnej umowy pomiędzy Klientem, a Studiem.

Sporządzenie Opracowania Projektu, rozporządzanie tym Opracowaniem oraz korzystanie z niego wymaga zgody Wykonawcy wyrażonej w formie pisemnej.

© Copyright - Rsdruk 2014 - design by PB